Integritetspolicy för Torebrings Grossist AB, org nr 556506-6783

Torebrings Grossist AB, nedan kallat Torebrings, arbetar enligt gällande lagar och regler och värnar om Din trygghet och integritet som kund och besökare hos oss. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679.

Policyn gäller när Du som privatperson alternativt i Din yrkesroll ingår ett avtal med Torebrings enligt våra köpvillkor, vid serviceärenden samt i all övrig kontakt med Torebrings. Detta innefattar besök på vår hemsida, i kontakt med vår kundtjänst, när Du mailar till oss eller när Du fysiskt handlar i vår snabbgross. 
 
Vilka uppgifter vi behandlar
När Du är i kontakt med oss på Torebrings kan vi komma att samla in uppgifter om Dig. Du kan också kommunicera med oss genom sociala medier, när Du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Följande uppgifter kan komma att behandlas:

 • Identitetsuppgifter - personnummer, namn
 • Kontaktuppgifter - adress, telefonnummer, e-post
 • Betalinformation
 • Kundnummer
 • Kreditupplysning
 • IP-nummer
 • Orderhistorik

Det är endast de uppgifter Du själv registrerar eller uppger som vi samlar in och lagrar, med följande undantag:

 • Ditt IP-nummer registreras automatiskt vid ordertillfället
 • Vid fakturaköp gör vi en kreditupplysning och får då information från Creditsafe i Sverige AB. 
 • Vid marknadsföring riktat mot företag kan vi använda oss av tredje part för att samla in adressuppgifter. 

Varför vi behandlar Dina uppgifter
Vi behandlar Dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal gentemot Dig som kund, tillhandahålla en god service, hantera reklamationer, garantiärenden och för att upprätthålla en kontakt till Dig. Vi kan också använda Dina uppgifter för att skicka marknadsföring till Dig, men endast om Du, som ny kund, har samtyckt till det. Läs mer under Samtycke. Vi kan även skicka nyhetsbrev med stöd av en intresseavvägning, detta gäller främst befintliga kunder samt när vi skickar till företag. Nedan ser Du för vilket ändamål vi samlar in varje uppgift:

 • Personnummer – krävs för att göra en kreditkontroll vid betalsätt faktura, för att säkerställa korrekt leveransadress och ålder då vi har 18-års gräns för att få ingå avtal med oss samt för att minimera dubbletter i vårt kundregister
 • Namn, adress, telefonnummer – krävs för att kunna hantera och leverera ordrar, tillhandahålla en service gällande exempelvis reklamationer och andra frågor, samt upprätthålla en kontakt och för att kunna erbjuda en personlig service
 • E-post – krävs för att kunna hantera och leverera Din order, i marknadsföringssyfte samt för att upprätthålla en kontakt
 • Kortuppgifter – krävs för betalning av en order med betalsätt manuell kortbetalning
 • Kreditupplysning – krävs för betalning av en order med betalsätt faktura
 • IP-nummer - krävs för att underlätta identifiering vid eventuella olagligheter
 • Orderhistorik – sparas för att kunna tillhandahålla en service gällande till exempel reklamationer eller garantiärenden, samt som service till Dig som kund 

Samtycke
Du har rätt att själv välja vad Dina lämnade uppgifter får användas till, du erbjuds därför att samtycka till att Din e-postadress får användas till marknadsföringsändamål. Om Du samtycker till detta så kommer vi att skicka nyhetsbrev  
1-4 gånger/månad med erbjudanden, kampanjer, tips och annan viktig information. 
Detta samtycke är helt frivilligt och Du kan när som helst återkalla, ändra eller samtycka igen. Det gör du genom att kontakta oss på info@torebrings.se eller 0380-478 80, alternativt kan du adminstrera det själv på din profilsida eller vid nästkommande ordertillfälle. Dessutom innehåller varje nyhetsbrev en länk för återkallande av samtycke. Om du samtycker till ovanstående kommer uppgifterna endast användas i beskrivna syften och inget annat. 

Hur länge lagrar vi Dina uppgifter?
De insamlade personuppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra åtaganden och fullfölja vårt avtal med Dig som registrerad. För att vi ska kunna tillhandahålla en service och vårda en god kund- och leverantörsrelation sparar Torebrings uppgifterna i 7 år efter det att Du senast genomförde ett köp eller avtal med oss. Dock finns det undantag där vi enligt lag måste lagra Dina uppgifter längre, dessa kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, reklamationsrätten enligt konsumentköplagen samt våra garantitider. 
I dessa fall lagrar vi endast de uppgifter som behövs utifrån detta ändamål och så länge som det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser. När förpliktelserna är uppfyllda raderas alla uppgifter. Läs mer om möjligheten att radera eller begränsa behandling av uppgifter under Rättigheter. 

 • Kortuppgifter - lagras inte hos Torebrings, läs mer om vår säkra korthantering i köpvillkoren
 • Chattkonversationer - sparas i 30 dagar
 • Kreditupplysningsinformation - baserat på kreditupplysningen lagras en kundlimit i maximalt 7 år
 • IP-adresser - lagras i maximalt 4 månader
 • Mailkonversationer - beroende på mailets innehåll och känslighet gällande personuppgifter så sparas mailkonversationer i maximalt 3 år 
 • Personuppgifter i yrkesrollen - inaktuella personuppgifter på företagskunder samt leverantörer gallras årligen, såvida Du inte vill bli borttagen tidigare

Sammanställning personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter Lagringstid

Hantera förfrågningar, offerter och intresseanmälningar

Avtal samt intresseavvägning

Namn, personnr, adress, telefonnummer samt e-post

Maximalt 6 månader


För att adminstrera och
hantera ordrar

Avtal
 

Namn, personnr, adress, telefonnummer, e-post, kreditupplysningsinformation, kortuppgifter samt IP-adressKortuppgifter lagras inte
IP-adresser maximalt 4 månader
Övriga uppgifter maximalt 7 år efter senaste köp

Tillhandahålla support och service samt hantering av reklamationer och garantiärenden

Avtal samt intresseavvägning
Namn, personnr, adress, telefonnummer, e-post samt orderhistorikMaximalt 7 år efter senaste köp om inte aktuell garantitid är längre

 

Upprätthålla en kontakt


IntresseavvägningNamn, adress, telefonnummer samt e-post


Maximalt 3 årFör att skicka marknadsföring och nyhetsbrev via e-post

Samtycke samt intresseavvägning

E-postadress


Tills den registrerade återkallar sitt samtycke

För att skicka marknadsföring och nyhetsbrev samt annan viktig information via
e-post & post (endast företagskunder)

Intresseavvägning
Namn, e-postadress, adress

Irrelevanta personuppgifter gallras årligenVar lagras och behandlas Dina personuppgifter?
Torebrings strävar efter att alltid lagra och behandla Dina uppgifter inom EU/EES. Förutom våra chattkonversationer, som lagras 30 dagar på servrar i EU innan de raderas helt, så lagras alla Torebrings registrerade personuppgifter i Sverige. Med syfte att skydda Dina uppgifter har Torebrings vidtagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder vi anser rimliga för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med adekvata skyddsåtgärder.

Hur skyddar vi Dina uppgifter?
Torebrings värnar om Dig som registrerad, Din integritet och att skydda Dina uppgifter så att Du alltid kan känna Dig trygg hos oss. Vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulation, stöld, och obehörig åtkomst av uppgifterna. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till Dina uppgifter och deras hantering av dessa är noggrant reglerad. För att följa aktuell lagstiftning samt utveckling på området arbetar vi löpande med att uppdatera våra system och säkerhetsrutiner, allt för att skydda Dina uppgifter.

Samarbetspartners vi eventuellt delar Dina uppgifter med
Torebrings kan komma att överföra eller dela Dina uppgifter med utvalda samarbetspartners, så kallade personuppgiftsbiträden. Biträdena behandlar endast uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. När Dina uppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de, för vilka vi har samlat in informationen. Biträdet får endast tillgång till de uppgifter som är relevanta för dem att ha baserat på deras uppdrag. Följande typer av företag kan vi komma att dela Dina uppgifter med: 

 • Kreditupplysningsföretag
  I syfte att bedöma kreditvärdighet i de fall Du väljer fakturaköp som betalningsmetod kommer Torebrings att dela Dina uppgifter med Creditsafe i Sverige AB. Vi kan också dela uppgifterna med dem i syfte att säkerställa Din identitet, ålder och adress så att vi kan fullfölja vår del av köpeavtalet med Dig som kund samt våra rättsliga förpliktelser att inte ingå avtal med minderåriga.
 • Transportföretag
  Torebrings kan komma att dela Dina uppgifter med logistik- och transportföretag i syfte att kunna leverera ordrar eller andra försändelser.
 • Leverantörer
  I vissa fall, exempelvis för att kunna hantera en reklamation på en vara eller om varan ska skickas direkt från vår leverantör till kund kan Torebrings komma att dela Dina uppgifter med berörd leverantör.
 • System- & datautvecklare
  För att förbättra och utveckla vårt affärssystem och vår hemsida så använder vi oss av externa datakonsulter som samarbetspartners. De kan i vissa fall få tillgång till registrerade personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. Vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med dem som reglerar deras arbete i våra system.
 • Marknadsföringskopplade företag
  Vid samtycke från Dig som kund, alternativt med stöd av en intressavvägning kommer Torebrings att skicka marknadsföring till Dig via e-post samt post (post gäller endast företag). Vid dessa tillfällen kommer vi att dela Dina uppgifter med utvalda marknadsföringskopplade företag som vi har tagit hjälp av för att utföra och fullfölja denna process.
 • Myndigheter
  Torebrings kan komma att dela nödvändig information med olika myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten om vi enligt lag är skyldiga att göra det. 

Vad vi inte kommer göra med Dina uppgifter?
Vi kommer inte hantera Dina uppgifter på sätt som strider mot Dataskyddsförordningen.
Vi kommer inte sälja vidare Dina uppgifter till tredje part. 

Rättigheter
Som registrerad har du rätt att få tillgång till Dina uppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter eller önska att dina uppgifter raderas. Du har också rätt att kräva begränsning av behandling samt dataportabilitet, läs mer nedan. När vi ber om en kopia på Din ID-handling är det i syfte att säkerställa Din identitet så vi inte delar Din information med obehöriga, denna kopia raderas så snart ärendet är hanterat. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned i denna policy. 

 • Tillgång till Uppgifter
  Du har rätt att när som helst begära ut ett registerutdrag från oss, 1 gång/år är detta kostnadsfritt. Utdraget ska innehålla information om alla uppgifter vi hanterar om Dig just nu, syftet med varför vi har dem, vilken typ av behandling vi utför, på vilken rättslig grund vi utför behandlingen, hur länge vi ska lagra uppgifterna och eventuell delning med tredje part. Begäran om utdrag görs skriftligt till oss, bifoga kundnummer, e-postadress, namnteckning samt kopia på ID-handling. Utdraget skickas hem till folkbokföringsadressen inom 60 dagar från att Torebrings mottagit begäran.
 • Rättelse
  Du som registrerad har alltid rätt att kräva rättning eller komplettering av felaktig data vi har registrerad hos oss. Detta gör Du genom att meddela oss, du kan också skicka ett mail till oss via Din profilsida på vår hemsida. 
 • Radering/begränsning av behandling
  Du har också rätt att begära att Dina uppgifter raderas ur våra system om de inte längre krävs för de ändamål de blev insamlade för, alternativt begränsa dina uppgifter mot viss typ av behandling. Det kan dock finnas andra rättsliga förpliktelser för oss att behålla Dina uppgifter. Så fort dessa förpliktelser upphört så raderas Dina uppgifter, under tiden blockeras de från att användas i andra syften än att uppfylla förpliktelserna. Önskar Du begränsning av Dina uppgifter, vänligen kontakta oss. Begäran om radering av uppgifter görs skriftligt till oss, bifoga kundnummer, namn, kompletta adressuppgifter inklusive e-postadress och telefonnummer, namnteckning samt kopia på ID-handling.
 • Dataportabilitet
  Dataportabilitet innebär att vi som personuppgiftsansvariga på uppmaning från Dig som registrerad överför Dina uppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format till Dig eller en annan personuppgiftsansvarig. Detta omfattar endast uppgifter som Du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller på laglig grund, t ex avtal med Dig. Begäran om dataportabilitet görs skriftligt till oss, bifoga kundnummer, e-postadress, namnteckning samt kopia på ID-handling.

Information om kameraövervakning i Torebrings lokaler. Varför använder vi kameraövervakning?
Torebrings använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka: brottsliga gärningar inom byggnader där Torebrings bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna. Inspelning av bevakade områden sker endast utanför ordinarie arbetstid.
Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av specifika inspelningar och händelser
Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter
Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Torebrings säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Torebrings anlitat för säkerhet och bevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Torebrings och enbart på de villkor som Torebrings anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till Torebrings kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Torebrings. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas i 30 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Inspelat material sparas på servrar där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Kameraövervakning och den enskildes rättigheter
Torebrings Grossist AB har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att utförd kameraövervakning strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). www.imy.se

Frågor gällande Torebrings kameraövervakning kan ställas till dataskyddsombudet.

Anmälan/klagomål
Om Du anser att vi hanterar Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är Du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndighetenen som är tillsynsmyndighet, kontaktuppgifter till oss samt Datainspektionen finns längst ner i denna policy.

Kakor / Cookies
När Du besöker torebrings.se kan cookies och liknande spårningstekniker användas i syfte att lära oss mer om Dig som användare och Dina aktiviteter på hemsidan. Detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra sidan så att Du får ett smidigare besök hos oss. Klicka på "Inställningar för kakor" i sidfoten för att läsa mer om dessa.

Kontakta Oss
Eftersom vi tar Din säkerhet på största allvar och aktivt arbetar för att följa Dataskyddsförordningen har vi utsett Dataskyddsombud hos oss. Dataskyddsombudets uppgift är att se till att den Personuppgiftsansvarige (Torebrings Grossist AB) och dess personal följer förordningen, ombuden är också kontaktperson för Integritetsskyddsmyndighetenen samt för Dig som registrerad om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud

Tillsynsmyndighet

Torebrings Grossist AB
Stigbergsvägen 7
578 33 ANEBY

Org.nr: 556506-6783

Telefon: 0380-478 80
E-post: info@torebrings.se

Niklas Torebring
Telefon: 0380-478 82
E-post: niklas@torebrings.se 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

Org nr: 202100-0050

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Policyn träder i kraft 2018-05-25 och kan komma att uppdateras löpande. 
Integritetspolicyn är senast uppdaterad 2022-02-17

Ring oss direkt!

Carina Torebring Carina Torebring
Order, kundservice
carina@torebrings.se
0380-478 84
Malin Hellström Malin Hellström
Internetorder, kundservice
malin@torebrings.se
0380-478 80
Stefan Grip Stefan Grip
Kaffe- Varuautomater
stefan@torebrings.se
0380-478 81
Daniel Hallgren Daniel Hallgren
Kaffe- Varuautomater
daniel@torebrings.se
0380-478 87
Niklas Torebring Niklas Torebring
Inköp, logistik, IT
niklas@torebrings.se
0380-478 82
Matts Torebring Matts Torebring
Senior
matts@torebrings.se
0380-478 83
Birgitta Torebring Birgitta Torebring
Växel, ekonomi
birgitta@torebrings.se
Växel: 0380-478 80

Support Maskiner

Kristoffer Fyhr Kristoffer Fyhr
Serviceansvarig Automater
service@torebrings.se
0380-478 88
test=;